Kasutustingimused

Mõisted

Veebileht
Kuulutuste online andmebaas, mis on kättessaadav internetilehel www.disainimaja.ee. Andmebaas kujutab endast MTÜ DISAINITURG poolt loodud ja viimasele kuuluvat kuulutuste, tekstide, andmete ning kuulutuste juurde kuuluvate fotode andmebaasi.
Haldaja
Veebilehe ja andmebaasi tegija ning haldaja on MTÜ DISAINITURG (registrikood 80287889, asukoht Kalju 6-6, Tallinn, info@disainimaja.ee).
Kasutaja
Kõik veebilehe kaudu haldaja poolt pakutavaid teenuseid kasutavad ning registreerunud isikud.

Üldsätted

1.1
Kasutajad peavad Veebilehe kasutamiseks kinnitama oma nõusolekut järgida käesolevaid kasutustingimusi ning arvestama kõiki kohaldatavaid seadusi ja teisi õigusakte. Veebilehe registreerunud kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi kasutustingimustega. Juhul, kui kasutaja ei nõustu kõigi kasutustingimustega, ei ole Veebilehe kasutamine lubatud.
1.2
Veebilehe kasutamiseks loetakse mistahes Veebilehel avaldatud kuulutuse, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil.
1.3
Veebilehe kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne). Veebilehe kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad Veebilehele automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.
1.4
Veebilehe tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Veebilehe sisuga ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.
1.5
Kõik toimingud, mis ei ole hõlmatud kasutustingimuste punktis 1.4 märgitud tavapäraste kasutamise viisidega, vajavad Haldaja eelnevat kirjalikku luba.
1.6
Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

Kuulutuse avaldamine ja teiste teenuste kasutamine

2.1
Kasutaja on kohustatud kuulutuste, fotode ja tekstide esitamisel edastama ainult õigeid ja korrektseid andmeid. Kasutajal on keelatud edastada andmeid, mis on eksitavad või ebatäpsed. Kasutaja poolt Veebilehele edastatavad tekstid, fotod ja andmed peavad olema kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega. Kasutaja kinnitab käesolevate kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt Veebilehe kaudu avaldatavad andmed:

2.1.1
ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged;
2.1.2
ei sisalda pakkumisi selliste teenuste osutamiseks või selliste kaupade müügiks, milliste osutamine või müük ei ole kooskõlas õigusaktidega;
2.1.3
ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi;
2.1.4
ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega.

2.2
Mitme toote kohta ühe kuulutuse avaldamine ei ole lubatud.
2.3
Kasutaja vastutab ise Veebilehe kasutamise ning selle kaudu kuulutuste avaldamise eest. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud kuulutuste ja tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. Haldaja ei vastuta Veebilehe kaudu teenuste osutamisel või vahendamisel või kaupade ostmise, müügil või vahendamisel teenuste ja kaupade kvaliteedi ja/või kvantiteedi eest.
2.4
Kasutaja kohustub informeerima Haldajat e-posti või telefoni teel koheselt juhul, kui mõni Kasutaja poolt Veebilehe kaudu avaldatud andmetest on pärast avaldamist muutunud ebatäpseks, ebaõigeks või ebaseaduslikuks.
2.5
Kasutajad sõlmivad tehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning Kasutajad vastutavad ise kõigi nimetatud tehingute sõlmimise ja täitmise eest.
2.6
Haldajal on õigus omal äranägemisel valida oma lepingupartnereid.

Autoriõigused

3.1
Veebileht ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale. Haldajale kuuluvad ühtlasi autoriõigused Haldaja poolt või viimase tellimusel loodud tarkvarale, kujundusele ning autoriõigusega kaitstud lahendustele.
3.2
Lisades Veebilehele andmeid ja/või teoseid (sh kuulutusi, fotosid, tekste) annab Kasutaja Haldajale tasuta lihtlitsentsi nende varalistele autoriõigustele. Kasutaja vastutab selle eest, et ta on Veebilehele lisatud andmete ja/või teoste autor ja tal on õigus anda nende osas lihtlitsentsi. Veebilehele lisatud andmete ja/või teoste kasutamisõigus algab nende lisamise hetkest. Haldajale antud lihtlitsents on tähtajatu ning tagasivõtmatu. Lihtlitsentsiga antud õigused ei ole territoriaalselt piiratud ning kehtivad üle maailma. Haldajal on varalistele autoriõigustele all-litsentsi andmise õigus. Haldajale on lubatud kasutada igal viisil Kasutaja poolt Veebilehele lisatud andmeid ja/või teoseid (sh tekste, andmeid ja fotosid). Haldajal on sh õigus lubada või keelata Veebilehele lisatud andmete ja/või teoste kasutamist, reprodutseerimist, levitamist, tõlkimist, kogumikesse või andmebaasidesse lisamist, avaldamist, üldsusele näitamist või üldsusele suunamist mistahes tehnikavahendite vahendusel. Kasutaja on andnud Haldajale lihtlitsentsiga kasutusõiguse Veebilehele lisatud andmetele ja/või teostele ja see ei piira Kasutaja enda õigusi lisatud andmeid ja/või teoseid kasutada.

Registreerumine ja andmete kaitse

4.1
Veebilehe sisu lugemiseks üldotstarbeliste veebilehitsejatega ei ole vajalik registreerumine kasutajaks. Registreerumine Kasutajaks on vajalik Veebilehel kuulutuste avaldamiseks ning teiste Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamiseks.
4.2
Registreeritud Kasutaja staatus kehtib tähtajatult, kuid Kasutajal on õigus lõpetada registreeritud Kasutaja staatust igal ajal.
4.3
Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega. Haldaja lisab Kasutaja kontaktandmed otsepostitusnimekirjadesse ainult Kasutaja nõusolekul.
4.4
Andmeid, mida Haldaja kogub seoses Veebilehe kasutamisega, on Haldajal õigus kasutada Veebilehe ja osutatavate teenuste arendamiseks. Haldaja võib nimetatud andmete puhul teha koostööd tema poolt valitud usaldusväärsete lepingupartneritega Veebilehe ja teenuste edasiarendamisel.

Kasutaja õigused ja kohustused

5.1
Kasutaja on kohustatud järgima intellektuaalse omandi kaitset reguleerivaid õigusakte. Kasutajal on keelatud kasutada Veebilehte või Haldaja poolt osutatavaid teenuseid pettuse või muu õiguserikkumise toimepaneku eesmärgil.
5.2
Käesolevate kasutustingimustega nõustumisel kinnitab Kasutaja, et ta on täielikult teovõimeline täisealine isik, kellel puuduvad õiguslikud takistused lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks. Alla 18 aastase isiku või piiratud teovõimega isikule kasutaja staatuse andmine eeldab nimetatud isiku seadusliku esindaja või eestkostja eelnevat nõusolekut.
5.3
Käesolevate kasutustingimuste nõustumisel kinnitab Kasutaja, et:
5.3.1
ta on teadlik, et vastutab ise enda poolt Veebilehe vahendusel avaldatud andmete ja kuulutuste sisu eest;
5.3.2
ta on teadlik, et kuulutustes soovitud tehingute tegemine toimub ilma Haldaja vahenduseta ning Haldaja ei vastuta nimetatud tehingute eest;
5.3.3
ta on teadlik, et Kasutaja ja Haldaja vahelise õigussuhte olemus Veebilehe kasutamisel on ammendavalt ja selgesõnaliselt kasutustingimustes kirjas ning Veebilehe kasutamine mistahes muudel eesmärkidel saab toimuda vaid Haldaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

5.4
Kasutaja on kohustatud tagama, et tema poolt Veebilehele sisestatavad failid ja elektronposti saadetised ei sisalda arvutiviirusi ega muid arvutiprogramme või faile, mis kahjustavad või võivad kahjustada või muul viisil häirivad või võivad häirida Veebilehe normaalset tööd või mis salvestuvad Veebilehe teiste kasutajate arvutitesse ning kahjustavad või häirivad nimetatud arvutite normaalset funktsioneerimist.
5.5
Kasutaja kohustub hoidma saladuses Haldaja poolt talle pärast registreerumist edastatava parooli ja salasõna. Kasutaja peab tagama, et parool ja salasõna ei satuks kolmandate isikute valdusesse, kellel puuduvad Kasutaja volitused parooli ja salasõna kasutamiseks. Kasutaja kohustub informeerima Haldajat viivitamatult e-posti või telefoni teel juhul, kui Haldaja poolt antud salasõna ja/või parool on sattunud kolmandate isikute valdusesse.
5.6
Kasutaja kohustub kasutama Veebilehte üksnes seaduslikel ja õiguspärastel eesmärkidel. Kasutaja kohustub tasuma talle osutatavate teenuste eest vastavalt hinnakirjale.
5.7
Kasutaja kohustub koheselt teavitama Haldajat e-posti või telefoni teel juhul, kui tema registreerimisel teatatud kontaktandmed muutuvad.

Haldaja õigused ja kohustused

6.1
Haldajal on õigus vastavalt teenuste arengule muuta ühepoolselt teenuste hinnakirju. Teenuste hinnakirja või kasutamistingimuste muudatustest teavitab Haldaja Kasutajaid eelnevalt Veebilehe vahendusel. Iga Kasutajat eraldi hinnakirja või kasutamistingimuste muutumisest ei teavitata. Kasutustingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad Haldaja poolt määratud kuupäeval. Kasutaja kinnitab oma nõustumist muudatustega Kasutustingimustes ja hinnakirjas Haldaja poolt osutatavate teenuste kasutamisega pärast muudatuste jõustumist.
6.2
Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Veebilehe kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi.
6.3
Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Veebilehele edastatud kuulutusi, tekste ja fotosid ning:
6.3.1
eemaldada sellised kuulutused, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid kasutustingimusi;
6.3.2
õigus kuulutusi keeleliselt toimetada, säilitades nende üldise mõtte. Teha parandusi sellistesse kuulutustesse, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid;
6.3.3
eemaldada fotod, mille sisu ei ole kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega või kvaliteet ei vasta Haldaja poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele.

6.4
Haldajal on õigus jätta avaldamata kuulutused, mille sisu ei vasta üldistele nõuetele.
6.5
Haldaja kohustub viivitamatult pärast Kasutajale registreeritud kasutaja staatuse andmist edastama talle Veebilehe kasutamiseks salasõna ja parooli. Haldaja on kohustatud hoidma Kasutajale antud salasõna ja parooli saladuses ning Haldaja ei edasta nimetatud salasõna ja parooli ühelegi kolmandale isikule.
6.6
Haldajal on õigus piirata nende isikute ligipääsu Veebilehele, kes ei täida käesolevaid kasutustingimusi või kes rikuvad Veebilehte kasutades kehtivaid õigusakte. Kasutaja õiguste piiramisel teavitatakse Kasutajat sellest ning võimalikud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

6.7
Disainimaja ei garanteeri pidevad, segamatut pääsu veebilehele www.disainimaja.ee, sest pääs lehele võib olla segatud/katkestatud faktorite poolt, mis on väljaspool Disainimaja kontrolli.

© kõik õigused kaitstud Disainimaja 2010
kodulehe tegemine